top of page
simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

IDENTIFICATIE VAN ONS KANTOOR

Wetgevend kader: artikel 281 en 295 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.

HOEDANIGHEID 

Verzekeringsdistributeur, optredend in naam en voor rekening van zijn klanten.

ADVIESVERLENING

Ons kantoor verstrekt op onafhankelijke basis advies over de verkochte verzekeringsproducten. Ons kantoor engageert er zich toe om een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsproducten die voldoende gediversifieerd zijn wat soort en productaanbieders betreft, om te waarborgen dat de doelstellingen van de klant naar behoren kunnen worden verwezenlijkt.

POLISVOORWAARDEN

Inzake polisvoorwaarden, PRIIP's, beleggersprofiel, EID, algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden, volgt Vermogenshuis bv als verzekeringsmakelaar de regels van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Gelieve daarom voor de correcte informatie de websites van de verzekeringsmaatschappijen waarmee een distributie overeenkomst gesloten is te consulteren :

INSCHRIJVING

Ons kantoor is in haar hoedanigheid als verzekeringsmakelaar onder nummer 108461 A ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en is terug te vinden op www.fsma.be.
Vermogenshuis bv is als verzekeringsmakelaar actief in Tak 21, Tak 23 en Tak 26. 

 

KLACHTEN

Wetgevend kader: artikel 265 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar op voormeld adres en nummers.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeüssquare 35 te 1000 Brussel, 
Tel. 02/547 58 71 I fax 02/547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

COMMUNICATIE

Wetgevend kader: artikel 285 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.

U kunt met ons kantoor per e-mail, per brief, telefonisch of per afspraak op ons kantoor communiceren. Door de opgave van uw e-mailadres als communicatiemiddel aanvaardt u dat ons kantoor u alle brieven, informatie en documenten via elektronische weg kan bezorgen of via haar website ter beschikking kan stellen.

Op uw vraag wordt te allen tijde kosteloos een papieren versie ter beschikking gesteld.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wetgevend kader: artikel 291 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.

Ons kantoor bewaart een registratie van elke verrichte activiteit van verzekeringsdistributie om de FSMA in staat te stellen na te gaan of ons kantoor zich houdt aan de wettelijke verplichtingen terzake en inzonderheid of ons kantoor haar verplichtingen ten aanzien van haar klanten of potentiële klanten nakomt.

De gegevens worden, opdat de FSMA haar toezichtsopdracht zou kunnen uitoefenen, bewaard gedurende een termijn van vijf jaar en, indien de FSMA daarom verzoekt, gedurende een termijn van zeven jaar, onverminderd de mogelijkheid voor ons kantoor om, met inachtneming van Verordening 2016/679, ze langer te bewaren voor de uitvoering van de overeenkomst en het beheer van ermee gepaard gaande geschillen.

PROVISIES EN COMMISSIES

Wetgevend kader: artikel 296/1 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.
Alle provisies en commissies die ons kantoor ontvangt zijn conform de wettelijke voorschriften en doen met name geen afbreuk aan

 • de kwaliteit van de aan de klant verleende dienst.

 • de plicht van ons kantoor om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor debelangen van zijn klanten.

BELANGENCONFLICTEN/VERGOEDINGEN

Wetgevend kader: artikel 279/283 /287 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.

ONAFHANKELIJKHEID

Ons kantoor bezit noch rechtstreeks nog via middellijke deelneming 10% of meer van de stemrechten of van het kapitaal van een bepaalde verzekeringsonderneming. Er is evenmin een verzekeringsonderneming of een moedermaatschappij hiervan die 10% of meer zou bezitten, rechtstreeks of via middellijke deelneming, van de stemrechten of het kapitaal van ons kantoor zou bezitten.

ONAFHANKELIJK ADVIES

Ons advies gebeurt steeds op grond van een onpartijdige en persoonlijke analyse die beantwoordt aan de bepalingen van artikel 284, § 3; Ons kantoor heeft géén contractuele verplichting om uitsluitend met een of meer verzekeringsondernemingen verzekeringsdistributiezaken te doen.

VERGOEDINGEN

Ons kantoor wordt vergoed op basis van hetzij provisies (rechtstreeks door de klant betaalde vergoeding), in welk geval de klant hiervan een detail krijgt, hetzij op basis van commissies (in de premie inbegrepen vergoeding).

Ons kantoor geeft ten gepaste tijde informatie over kosten en bijbehorende lasten.

Ons kantoor ontvangt geen verboden inducements die afbreuk zouden doen aan de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.

BELANGENCONFLICTEN

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Ons kantoor hanteert een schriftelijk beleid voor het beheer van mogelijke belangenconflicten (*). Dit beleid kan te allen tijde in detail worden opgevraagd.

(*) Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

Ons kantoor maakt een jaarlijks verslag op betreffende gebeurlijke belangenconflicten.

MAATREGELEN

Ons kantoor handhaaft doeltreffende organisatorische en administratieve regelingen om alle redelijke maatregelen (*) te kunnen nemen teneinde te voorkomen dat de belangen van de klanten door belangenconflicten worden geschaad. Die regelingen staan in verhouding tot de verrichte activiteiten en de verkochte verzekeringsproducten. Ons kantoor neemt alle passende maatregelen (*) om belangenconflicten te onderkennen die zich bij het verrichten van verzekeringsdistributiebedrijf voordoen tussen ons zelf, met inbegrip van onze bestuurders en werknemers, of een persoon die rechtstreeks of niet rechtstreeks met ons verbonden is door een zeggenschapsband, en onze klanten of tussen onze klanten onderling. (*)

 • Een interne instructienota;

 • Een aangepast verloningsbeleid;

 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

TRANSPARANTIE

Indien de door ons getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor de omgang met belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico dat de belangen van de klant worden geschaad, zal worden voorkomen, maakt ons kantoor tijdig, voordat een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten, op heldere wijze de algemene aard of de bronnen van belangenconflicten bekend aan de klant. Deze bekendmaking gebeurt op een duurzame drager en bevat voldoende details, rekening houdend met het type klant, zodat de klant in staat wordt gesteld met kennis van zaken een beslissing te nemen met betrekking tot de verzekeringsdistributieactiviteiten waarover het belangenconflict is ontstaan.

PROCEDURE

StroomSchemaMIFID.png

BEROEPSKENNIS & VAKBEKWAAMHEID

Wetgevend kader: artikel 266 en 267 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.

ALGEMEEN

De verantwoordelijken van ons kantoor, zij die belast zijn met de feitelijke leiding, de verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek, beschikken alle over de vereiste beroepskennis en vakbekwaamheid, zoals bepaald door de Koning op advies van de FSMA.

JAARLIJKSE OPLEIDING

Op kantoor wordt een fiche bijgehouden met daarin het detail van gevolgde opleidingen, gegroepeerd op jaarbasis.

BELEID INZAKE ANTI-WITWAS

(Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten)

DOELTREFFENDE GEDRAGSLIJNEN, PROCEDURES EN INTERNE CONTROLEMAATREGELEN

Ons kantoor ontwikkelt en past doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen toe die evenredig zijn met het hun aard en omvang, en betreffen minstens:

 1.  risicobeheermodellen;

 2.  cliëntacceptatie, via de verzekeringsmaatschappij;

 3. waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen;

 4. melding van vermoedens;

 5. bewaring van documenten en stukken;

 6. interne controle;

 7. het beheer van de naleving van de verplichtingen bepaald bij wet en de besluiten en reglementengenomen ter uitvoering ervan en de Europese verordening betreffende geldovermakingen.

Our Team

Meer details nodig? Contacteer ons


We zijn hier om te helpen.

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of via onze social media kanalen.

bottom of page